×
×

Traffic line (ตีเส้นสีจราจร)

ตีเส้นต่างๆทั้งด้วยสีเทอร์โมพลาสติก, Epoxy และงานตีเส้นด้วยสีโคล์ดพลาสติกงานตีเส้นจราจร

        ทำงานตีเส้นในโรงงานงานทำสัญลักษณ์ลูกศร ทาสีช่องจอดรถ ทำสัญลักษณ์พื้นคนพิการ  ตีเส้นตามหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการตีเส้นศูนย์รถยนต์ และลานจอดรถ 


งานตีเส้นมี 3 ประเภท 

1.  งานตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

2.  งานตีเส้นด้วยสี Epoxy 

3.  งานตีเส้นด้วยสีโคล์ดพลาสติก ×

ติดต่อ