0

งานรับเป็นที่ปรึกษาตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือ

และอาคารเพื่อต่อใบอนุญาตโดยวุฒิวิศวกรโยธา

 ติดต่อคลิ๊กได้เลยค่ะ


ทางบริษัท คูสคอนโทรล จำกัด ได้ให้บริการรับตรวจสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือ

ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพ ท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับสินค้า ท่าเทียบเรือ 


ข้อกำหนดการตรวจสอบสภาพท่าดังนี้ 

1.ตรวจสอบโครงสร้างท่าเรือโดยรวม

2.ตรวจสอบระบบกันกระแทก

3.ตรวจสอบการทรุดตัวเอียงตัว 

4.ตรวจสอบการแตกร้าว 

5.การตรวจสอบการผุกร่อน 

6.ตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ผูกเชือกเทียบเรือ 


เอกสารมีดังนี้ 

1.แบบโครงสร้างท่าเรือ 

2.แผนผังท่าเรือ 

การดำเนินงานดังนี้ 

1.ตรวจสอบโครงสร้างท่าเรือโดยเจ้าหน้าที่บริษัทของทางบริษัท 

2.ทางบริษัทจะส่งรายงาน โดยวุฒิวิศวกรเซ็นต์รับรอง 

3.ท่าเรือได้รับใบอนุญาตหลังส่งรายงานให้กรมเจ้าท่า