Traffic line (ตีเส้นสีจราจร)

#Epoxy coating #Epoxy self leveling

งานตีเส้นภายในโรงงานหรือนอกโรงงานด้วยสีระบบ Epoxy coating , Epoxy self leveling, PU coating  สำหรับทางเดินภายในโรงงาน เส้นกั้นหน้าชั้นวางสินค้า จุดสำหรับวางสินค้าภายในโรงงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

งานตีเส้นจราจร

        ทำงานตีเส้นในโรงงานงานทำสัญลักษณ์ลูกศร ทาสีช่องจอดรถ ทำสัญลักษณ์พื้นคนพิการ  ตีเส้นตามหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการตีเส้นศูนย์รถยนต์ และลานจอดรถ 


งานตีเส้นมี 4 ประเภท 

1.   งานตีเส้นด้วยสี Epoxy coating

2.  งานตีเส้นด้วยสี Epoxy self leveling 

3.  งานตีเส้นด้วยสี PU coating

4.  งานตีเส้นด้วยสีโคล์ดพลาสติก
CONTACT US

44/141 หมู่ 6  ซอยกำนันแม้น  36 แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กทม. 10150


085-8045533

 Kusscontrol@gmail.com  

@Kusscontrol

Copyright ® 2019 kusscontrol.com